Hamilton Beach “Smoothie Smart”

Hamilton Beach “Smoothie Smart”

Hamilton Beach

“Smoothie Smart”

Get the Perfect One Touch Smoothie

Four functions

No Mess pouring spout

700 watts peak power

Thank you Hamilton Beach!