Eduardo (Eddie)

Eduardo (Eddie)

Eduardo was born 18 May. He is now neutered and ready for adoption.